RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018r.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Warszawie jest: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 1/5 .

2) Administrator danych osobowych – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

a)realizacji zadań ustawowych oraz statutowych

b) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy pedagogiczni i sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 oraz organy władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją  niepodania danych osobowych będzie odmowa przyjęcia dziecka na badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: ppp4_iod@dbfopld.waw.pl.

Ostania aktualizacja: 19 maja 2020 10:11