Praktyki

Zasady odbywania praktyk

 1. Podstawowym celem praktyk studenckich jest poznanie pracy poradni p-p w aspekcie prawnym i praktycznym. Praktyka pozwala na poznanie roli poradni w systemie oświaty, celów, zadań oraz sposobów ich realizacji.

Studenci w trakcie praktyk:

 1. mają okazję do obserwowania zajęć terapeutycznych, profilaktycznych i psychoedukacyjnych,
 2. poznają zasady  przeprowadzania diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz podstawowe narzędzia diagnostyczne,
 3. zapoznają się z procedurami działania zespołu orzekającego oraz zasadami wydawania orzeczeń i opinii,
 4. uczestniczą w zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz w terapii Integracji Sensorycznej.
 5. Dokumenty niezbędne do odbycia praktyki dostarczane przez studenta:
 6. Skierowanie/wniosek (oryginał) z imieniem i nazwiskiem, kierunkiem studiów i określonym czasem trwania praktyki w Poradni,
 7. Podanie o przyjęcie na praktyki
 8. Informacja, co ma być warunkiem zakończenia praktyki w PP-P i co ma być dokumentem podsumowującym jej odbycie :opinia, ocena opisowa, uwagi o cechach osobowych i predyspozycjach do wykonywania zawodu w przyszłości, itp.
 9. Oświadczenie studenta o zapoznaniu z procedurą RODO obowiązująca w PP-P

Dokumenty, które po zakończeniu praktyki zostają w PPP:

 • Skierowanie/wniosek
 • Podanie o przyjęcie na praktyki
 • Kopia opinii o przebiegu praktyk
 1. Koordynatora praktyk wyznacza dyrektor.
 1. Organizacja i przebieg praktyki:
 2. W okresie odbywania praktyki student zobowiązany jest do podporządkowania się ogólnym zasadom i regulaminom obowiązującym na terenie placówki oraz do przestrzegania RODO.
 3. Przed rozpoczęciem praktyk przydziela się studentowi opiekuna merytorycznego.
 4. Przed rozpoczęciem praktyki student zobowiązany jest do nawiązania kontaktu z wyznaczonym opiekunem celem ustalenia szczegółów organizacyjnych współpracy.
 5. Po uzgodnieniu z koordynatorem praktyk możliwy jest udział praktykanta w zajęciach prowadzonych przez innych pracowników poradni (za ich zgodą).
 6. Student przedstawia opiekunowi dziennik praktyk w celu potwierdzenia przez niego zgodności z prawdą wpisów w dzienniku (podpisem i pieczątką) oraz wystawienia opinii lub zaświadczenia zawierającego ocenę praktyki.
 7. Student zobowiązany jest do przekazania opiekunowi praktyk (w wersji papierowej lub droga mailową) protokołów z obserwowanych zajęć. Opiekun ma 5 dni roboczych na sprawdzenie i zaakceptowanie otrzymanych protokołów.
 8. Po zakończeniu praktyki opiekun merytoryczny wystawia studentowi zwięzłą opinię, która powinna być rzeczywistym odzwierciedleniem stosunku studenta do przydzielanych u zadań.
 9. Student po uzgodnieniu z opiekunem zobowiązany jest wykonać i przekazać na rzecz poradni co najmniej jedną pomoc dydaktyczną.
 • Sposób zaliczenia: zaliczenie bez oceny

Formy zaliczenia : realizacja zleconych praktykantowi zadań zapewniających uzyskanie efektów kształcenia określonych w programie

Kryteria oceny:

 1. Obecność.
 2. Punktualność.
 3. Poziom zaangażowania.
 4. Treść wykonanych zadań odpowiadająca efektom kształcenia określonym w programie praktyk.
 5. Ocena dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyki i osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.
 6. Stosunek praktykanta do zleconych zadań, obowiązujących zasad, pracowników poradni.

VI. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 przyjmuje na praktyki ograniczoną ilość studentów: w danym roku szkolnym łącznie nie więcej niż 6 osób. Kandydatów na praktyki zapraszamy na rozmowę po uprzednim uzgodnieniu terminu z koordynatorem praktyk.

W tym semestrze ze względu na zagrożenie epidemiczne nie przyjmujemy studentów na praktyki. Zapraszamy do kontaktu w przyszłym semestrze.

Ostania aktualizacja: 7 lutego 2024 10:34