Procedura korzystania z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI NA WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się dla dzieci, które posiadają Opinię o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 2. Z zajęć zorganizowanych na podstawie opinii o potrzebie WWRD korzystają dzieci od urodzenia do ukończenia edukacji przedszkolnej.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są na początku roku szkolnego (pierwszy tydzień września).
 4. Istnieje możliwość przyjęcia dziecka z listy rezerwowej w ciągu roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.
 5. Pierwszeństwo mają dzieci:
 • kontynuujące terapię,
 • dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem lub Zespołem Aspergera,
 • dzieci z rejonu działania Poradni.

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 • Zajęcia w ramach WWRD w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 4 w Warszawie odbywają się w wymiarze 2 godzin zegarowych tygodniowo. Czas i forma zajęć jest dostosowana do stanu psychofizycznego dziecka i do jego potrzeb.
 • Zajęcia prowadzone są przez specjalistów według ustalonego wcześniej  harmonogramu.
 • Obecność rodzica/opiekuna prawnego na zajęciach jest wskazana, chyba że zostanie to ustalone inaczej.
 • Planowana nieobecność dziecka powinna być zgłaszana do sekretariatu poradni w możliwym jak najwcześniejszym terminie.
 • Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie.
 • Nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni wolne od pracy (święta), podczas urlopów  i zwolnień lekarskich terapeutów

Rodzice / opiekunowie zobowiązują się do:

 1. Systematycznego, punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia specjalistyczne oraz terapeutyczne.
 2. Dostarczenia terapeucie wszelkich nowych dokumentów dotyczących stanu zdrowia dziecka, prowadzonych terapii mogących mieć jakikolwiek związek   z aktualną sytuacją dziecka.
 3. Współpracy ze specjalistami i stosowania się do zaleceń dotyczących pracy z dzieckiem w domu.
 4. Rodzice dbają o to, aby dziecko miało na zajęciach wygodny strój i obuwie na zmianę.
 5. Rodzice zobowiązują się do przyprowadzania na zajęcia dzieci zdrowych, w przeciwnym razie terapeuta ma prawo odmówić przyjęcia dziecka.
Ostania aktualizacja: 3 kwietnia 2020 19:41