Rodzaje wydawanych orzeczeń

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydawane dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z uwagi na:

  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
  • niepełnosprawność ruchową w tym afazję,
  • autyzm i Zespół Aspergera,
  • niedowidzenie i niedosłyszenie – orzeczenia i opinie WWRD dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organów prowadzących te poradnie w Warszawie jest to Poradnia TOP na ul. Raszyńskiej.
  • niepełnosprawność sprzężoną,
  • niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym,

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania  przedszkolnego – wydawane dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Ostania aktualizacja: 27 sierpnia 2019 13:50