Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Warszawie

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-07
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest B. Milewska, ppp4@eduwarszawa.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 810-202-029.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Poradnia ma swoją siedzibę w budynku CKU nr 5, na tyłach budynku jest wejście do Poradni. Budynek znajduje się przy ul. Mińskiej 1/5.
Dojścia piesze są od ul. Mińskiej, wejście przez bramę na teren szkoły. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik nie ma wyznaczonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami od ul. Mińskiej nie ma schodów.
Najbliższe przystanki autobusowe Bliska i Lubelska znajdują się w odległości ok. 450 m(autobusy 125, 135, tramwaje3,6,22,26 ) przystanek Lubelska 361 m(autobus 125, 135, 146, 147, 202, tramwaj 3,22,26)
W najbliższym otoczeniu budynku brak jest miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.
Najbliższa stacja kolejowa Warszawa Wschodnia.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Urzędu jest oznakowane ,znajduje się na tyłach budynku od strony boiska. Przed wejściem znajduje się prób/stopień zewnętrzny oraz towarzysząca mu pochylnia. Przez drzwi wejściowe szklane wchodzi się do wiatrołapu. Przejście do recepcji/ sekretariatu poradni korytarzami, zmienne poziomy. Dostępna jest winda dla osób niepełnosprawnych.

Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym.

Korytarze na parterze prowadzące do w.c. i pokoju matki z dzieckiem nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób . W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Aplikacje mobilne

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.

Ostania aktualizacja: 31 sierpnia 2022 15:12