Składanie wniosku o wydanie orzeczenia

Zespoły wydają orzeczenia i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania na pisemny wniosek rodzica dziecka, ucznia lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia, zwanych dalej „wnioskodawcą”.

Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii składa się do właściwego ze względu na rejonizację zespołu orzekającego. Jeżeli wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, przewodniczący zespołu niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia lub opinii, albo jest złożony przez osobę nieuprawnioną, przewodniczący zespołu niezwłocznie zwraca wniosek wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy.

W przypadku potrzeby wydania dziecku lub uczniowi dwóch rodzajów orzeczeń albo orzeczenia i opinii, albo dwóch rodzajów orzeczeń i opinii– wnioskodawca składa jeden wniosek

Ostania aktualizacja: 27 sierpnia 2019 13:56