Procedura zapisu na terapię pedagogiczną

 

 • Zajęcia terapii pedagogicznej organizowane są dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się po diagnozie psychologiczno-pedagogicznej.
 • Na zajęcia terapii pedagogicznej przyjmowani są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z rejonu PPP Nr 4, mający konkretne zalecenie uczestniczenia w takich zajęciach od psychologa.
 • Zapisy na zajęcia w bieżącym roku szkolnym odbywają się przez sekretariat od 1 września, do chwili wyczerpania wolnych terminów.
 • Po pierwszych zajęciach terapeuta decyduje (w porozumieniu z rodzicami) z jakiego rodzaju zajęć dziecko będzie mogło korzystać (indywidualne, grupowe) oraz z jaką częstotliwością powinny się one odbywać, uwzględniając głębokość zaburzeń, potrzeby terapeutyczne i możliwość ich realizacji w Poradni, a także dostępność terapii na terenie szkoły, do której uczęszcza.
 • Dzieci od klasy siódmej i starsze mogą uczestniczyć w zajęciach terapii pedagogicznej tylko w trybie konsultacyjnym (raz w miesiącu).
 • Rodzice ucznia mają prawo do konsultacji ze specjalistą, mają też obowiązek systematycznego wspierania dziecka w realizacji otrzymanych wskazań (dziecko wykonuje zalecone prace, przynosi zeszyt, przybory do pisania itd.).
 • Uczestnik zobowiązany jest do regularnego i punktualnego udziału w zajęciach, według wcześniej ustalonych terminów i godzin zajęć( nie ma możliwości przedłużania ani odpracowywania zajęć w innym terminie).
 • Poradnia będzie informowała rodzica, jeżeli zajęcia przeznaczone dla ucznia, nie będą się mogły odbyć.
 • Rodzice mają obowiązek wcześniejszego informowania poradni o nieobecności dziecka na zajęciach – 3 nieusprawiedliwione nieobecności będą oznaczały rezygnację z terapii i skreślenie dziecka z listy uczestników.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci z klas I-III szkoły podstawowej proszeni są o ich przyprowadzanie i odbieranie z zajęć  lub upoważnienie pisemne w tym celu innych osób. W indywidualnych przypadkach dzieci mogą same przychodzić i opuszczać zajęcia wyłącznie na pisemny wniosek rodzica.
 • Dzieci starsze, na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów mogą same przychodzić i opuszczać Poradnię po zajęciach.
Ostania aktualizacja: 13 listopada 2019 11:32