Procedura zapisu na terapię pedagogiczną

PROCEDURY KWALIFIKOWANIA I PRZYJMOWANIA UCZNIÓW KL. I – V SP NA ZAJĘCIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ W PPP nr

1. Zajęcia terapii pedagogicznej organizowane są dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się po diagnozie psychologiczno-pedagogicznej.

2. Na zajęcia terapii pedagogicznej przyjmowani są uczniowie szkół podstawowych z rejonu PPP Nr 4, mający konkretne zalecenie uczestniczenia w takich zajęciach od psychologa.

3. Zapisy na zajęcia w bieżącym roku szkolnym odbywają się przez sekretariat od 1 września, do chwili wyczerpania wolnych terminów.

4. Po pierwszych zajęciach terapeuta decyduje (w porozumieniu z rodzicami) z jakiego rodzaju zajęć dziecko będzie mogło korzystać (indywidualne, grupowe) oraz z jaką częstotliwością powinny się one odbywać, uwzględniając głębokość zaburzeń, potrzeby terapeutyczne i możliwość ich realizacji w Poradni, a także dostępność terapii na terenie szkoły, do której uczęszcza.

5. Rodzice ucznia mają prawo do konsultacji ze specjalistą, mają też obowiązek systematycznego wspierania dziecka w realizacji otrzymanych wskazań (dziecko wykonuje zalecone prace, przynosi zeszyt, przybory do pisania itd.).

6. Uczestnik zobowiązany jest do regularnego i punktualnego udziału w zajęciach, według wcześniej ustalonych terminów i godzin zajęć (nie ma możliwości przedłużania ani odpracowywania zajęć w innym terminie).

7. Poradnia będzie informowała rodzica, jeżeli zajęcia przeznaczone dla ucznia, nie będą się mogły odbyć.

8. Rodzice mają obowiązek wcześniejszego informowania poradni o nieobecności dziecka na zajęciach – 3 nieusprawiedliwione nieobecności będą oznaczały rezygnację z terapii i skreślenie dziecka z listy uczestników.

9. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci z klas I-III szkoły podstawowej proszeni są o ich przyprowadzanie i odbieranie z zajęć  lub upoważnienie pisemne w tym celu innych osób.

10. Dzieci starsze, na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów mogą same przychodzić i opuszczać Poradnię po zajęciach.

 

PROCEDURY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW KL. VI-VIII NA ZAJĘCIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 4 W WARSZAWIE

1. Na zajęcia terapii pedagogicznej dla klas VI-VIII przyjmowane są wyłącznie dzieci posiadające opinię o specyficznych trudnościach szkolnych wydaną przez poradnię psychologiczną

2. Pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia mają uczniowie nie uczęszczający do tej pory na zajęcia terapeutyczne

3. Na zajęcia cotygodniowe zostaną zakwalifikowani jedynie uczniowie z głębokimi zaburzeniami dyslektycznymi; uczniowie z klas VI-VIII posiadający umiarkowane i lekkie deficyty dyslektyczne będą uczęszczali na zajęcia w trybie konsultacyjnym (raz w miesiącu)

4. Rodzice dzieci z kl. VI-VIII chcący zapisać swoje dziecko na zajęcia terapii pedagogicznej zobligowani są do złożenia do dnia 10.09.2022r w sekretariacie Poradni WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA ZAJĘCIAMI TERAPEUTYCZNYMI. Terapeuta pedagogiczny po przeanalizowaniu wszystkich wniosków zadecyduje o zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia i zaproponuje rodzicom wolny termin

5. Dziecko zostaje zakwalifikowane na zajęcia na okres od października do połowy czerwca danego roku szkolnego

Pobierz
WNIOSEK O OBJĘCIE UCZNIA KL. VI-VIII ZAJĘCIAMI TERAPII PEDAGOGICZNEJ30.08.2022 00:00
Pobierz

Pobierz
Ostania aktualizacja: 3 stycznia 2023 10:44