Uzupełnianie dokumentacji

Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich wynikających z rozporządzenia danych lub wnioskodawca nie dołączył do wniosku wymaganej dokumentacji przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub do przedstawienia tej dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Jeżeli wnioskodawca nie posiada wymaganej dokumentacji, albo dołączona przez niego do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia lub opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii przeprowadzają specjaliści poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności, z wyłączeniem badań lekarskich.

W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców lub specjalistów.

Ostania aktualizacja: 27 sierpnia 2019 13:56