Zespoły orzekające

Posiedzenia zespołów orzekających

Posiedzenia zespołów orzekających w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Warszawie odbywają się raz w tygodniu. O terminie posiedzenia zespołu rozpatrującego złożony wniosek wnioskodawca jest informowany przez Poradnię.

Skład i tryb powoływania zespołów orzekających

Zespół powołuje dyrektor poradni.
W skład zespołu wchodzą:

  • dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu
  • psycholog
  • pedagog
  • lekarz
  • inni specjaliści, w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodziców lub pełnoletnich uczniów inne, uprawnione osoby.

Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

Ostania aktualizacja: 27 sierpnia 2019 14:01