Szkoła dla rodziców

ZNACZENIE  ZAJĘĆ  WARSZTATOWYCH „Szkoła dla Rodziców

Od wielu lat, cyklicznie w naszej Poradni proponujemy rodzicom zajęcia dla osób dorosłych mające na celu wspomaganie trudu wychowywania dzieci.

Zajęcia te to program psychoedukacyjny kierowany do rodziców dzieci w różnym wieku. Jest on oparty na treściach zaczerpniętych z pozycji książkowej dwóch autorek: Evelyn Faber i Adele Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Podstawowym celem i założeniem powyższego programu jest:

–  nauczenie osób dorosłych nowych stylów komunikacji z dziećmi;

–  zmiana postaw rodzicielskich i schematów reagowania;

–  poszerzenie umiejętności wglądu w trudności z jakimi mierzy się dziecko;

–  rozpoznawanie uczuć, jakie tym trudnościom dziecka towarzyszą;

–  zmiana zachowań wobec dzieci i zmiana stosowanych metod wychowawczych.

Prowadzone dla rodziców w naszej Poradni warsztaty mają duże znaczenie w poprawianiu relacji rodzinnych, wzmacnianiu więzi między członkami rodziny,  w utrwalaniu i przedłużaniu istniejących więzi rodzic – dziecko.                   Nic  tak nie wzmacnia poczucia bezpieczeństwa dzieci, nie pomaga im w pokonywaniu trudności, które na nie czyhają, jak zrozumienie ze strony rodziców i silne więzi emocjonalne z członkami rodziny. Proponowany przez nas program ma jasną, przejrzystą konstrukcję, którą psychologowie porównują do budowy solidnego gmachu.

Fundamentem, na którym opiera się cała konstrukcja programu jest temat granic stawianych członkom rodziny (wyznaczanych w rodzinie zasad funkcjonowania).

„ Nakładanie ograniczeń i pilnowanie ich przestrzegania jest zadaniem rodziców.

Dzieci zaś próbują nieustannie te granice przekraczać….Dzieci potrzebują zasad, 

które nadają ich życiu czytelną strukturę.” cyt. Joanna Sakowska

Tu ważne jest aby rodzice stawiali przed dziećmi jasno określone, czytelne dla małego człowieka i elastyczne ograniczenia. Mówiąc elastyczne mamy na myśli ograniczenia mogące ulegać zmianom w określonych warunkach.

Pamiętajmy o tym, że granice nie są rzeczą wrodzoną tylko kształtują się w trakcie naszego życia, w miarę zdobywania nowych doświadczeń.

Rodzice więc uczą się na naszych zajęciach modelowania zachowań związanych z szanowaniem i egzekwowaniem przestrzegania ustalonych w rodzinie zasad.

W ten sposób uczą swoje pociechy wyznaczania i respektowania granic.

„Wychowanie powinno mieć na celu wykształcenie w dziecku zdrowych, mocnych a zarazem elastycznych granic.” cyt. J. Sakowska

Po skonstruowaniu solidnego „fundamentu”  w naszym programie dla rodziców, następnym niezwykle ważnym elementem „cegiełką” dokładaną do całości przekazywanych treści jest wiedza o znaczeniu uczuć w życiu człowieka i procesie wychowania.

Uczucia człowieka są równie ważne jak intelekt. Są wartościową i znaczącą częścią ludzkiej natury. Umożliwiają zrozumienie motywów działania innych (zrozumienie dziecka). Pozwalają wchodzić z innymi ludźmi w prawidłowe, dobre relacje.

Pojęcie „uczucia” w publikacjach ale także w życiu codziennym, używane jest zamiennie z pojęciem „emocje”.

Emocje  (od łacińskiego emovere – poruszyć, wstrząsnąć) działają tak, że nami wstrząsają, pobudzają nas do działania w jakimś kierunku.

Zatem emocje i uczucia wzajemnie się dopełniają.

Ludzie w każdym wieku (szczególnie dzieci), gdy miotają nimi silne uczucia potrzebują wysłuchania, zrozumienia i potwierdzenia własnych uczuć.

Jeśli dzieci we wzburzeniu, kłopocie są przez osobę dorosłą wysłuchane, zrozumiane, potrafią najczęściej same sobie poradzić z problemem.

W dalszych częściach prezentowanego tu  programu Szkoła dla Rodziców rozmawiamy o zachęcaniu dziecka do współpracy, stosowaniu czy nie stosowaniu kar, rozwiązywaniu konfliktów i problemów oraz o znaczeniu stosowania pochwał wobec dzieci w życiu codziennym.

Program powyższy realizowany w naszej Poradni cieszy się od lat wśród rodziców dużym zainteresowaniem.

Potwierdzają się w każdej edycji jego walory i skuteczność, przytaczane przez rodziców w ankietach ewaluacyjnych.

Wyniki ankiet wypełnianych przez rodziców świadczą o wysokiej ocenie programu.

Rodzice podkreślają wartość poruszanych problemów, uzyskiwanie cennych wskazówek, możliwość zmiany własnych postaw, zdobywanie wiedzy od uczestników, koleżeńską atmosferę.

Informacje zwrotne jakie uzyskujemy od rodziców od wielu lat, potwierdzają przekonanie, że program spełnia swoje zadanie, jest rodzicom potrzebny i powinien być kontynuowany dla dalszych grup rodziców.

Opracowała:  Iwona Zalech, psycholog

Ostania aktualizacja: 14 maja 2020 01:05