Procedury postępowania dla rodziców i dzieci i pracowników poradni

Procedura postępowania dla Rodziców, Dzieci i Młodzieży korzystających z opieki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Warszawie w celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 wprowadza działania na celu minimalizowanie ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się wirusa. W ramach działań prewencyjnych przekazujemy Państwu następujące zalecenia dotyczące uczestnictwa w zajęciach, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Wizyty w poradni odbywają się według ustalonego harmonogramu wejścia na umówione godziny.
 2. Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem ma obowiązek stawić się na umówioną godzinę.
 3. Dziecko i osoba towarzysząca musi być bezwzględnie zdrowa. W związku z tym rodzic/opiekun wypełnia przed wizytą ankietę dotyczącą stanu zdrowia swojego i dziecka lub samego dziecka (kiedy tylko dziecko uczestniczy w zajęciach). Taką ankietę weryfikuje specjalista prowadzący diagnozę/zajęcia. W przypadku, gdy w ankiecie rodzic zaznaczy, ze dziecko posiada objawy infekcji nie będzie mogło być przyjęte na diagnozę/zajęcia. W takiej sytuacji zostanie zaproponowany inny termin wizyty.
 4. W przypadku gdy rodzic/opiekun prawny bądź dziecko ma objawy infekcji (katar/kaszel/gorączka/bóle mięśni/biegunka/bóle brzucha itp.), rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odwołania wizyty.
 5. Osoby chore nie będą przyjmowane.
 6. W korytarzu poradni przebywają tylko osoby umówione na konkretną godzinę.
 7. Dziecku może towarzyszyć tylko jeden rodzic.
 8. Oczekujący na przyjęcie w poczekalni korzystają z miejsc oznaczonych.
 9. W przypadku zajęć grupowych rodzice/opiekunowie będą mogli korzystać z poczekalni poradni tylko w miarę wolnych miejsc z zachowaniem 1,5 odstępu.
 10. Wchodząc do budynku dziecko/rodzic/opiekun prawny są zobowiązani do zakrywania ust i nosa (maseczka lub inna forma zakrycia). Z wyjątkiem:
 • osób, które mają trudności w oddychaniu, lub nie są zdolne do samodzielnego zakrywania ust i nosa,
 • dzieci, które nie ukończyły 4. roku życia,
 • osób, które nie są wstanie samodzielnie założyć środków ochrony
 • osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, albo głębokim.
 1. Środki ochrony indywidualnej klienci poradni zapewniają sobie we własnym zakresie.
 2. Po wejściu do budynku należy podejść do stanowiska ze środkami dezynfekcyjnymi i dokładnie zdezynfekować dłonie lub założyć czyste rękawiczki. dzieci do 6 roku życia nie muszą dezynfekować rąk, zalecane jest jednak dokładne umycie rąk wodą mydłem.
 3. Po wejściu do poradni rodzic/opiekun wraz z dzieckiem powinien udać się pod wskazany przez osobę z sekretariatu gabinet i oczekiwać na przyjęcie przez psychologa/pedagoga. W przypadku gabinetów znacznie oddalonych od wyjścia specjalista wychodzi po rodzica i dziecko a następnie prowadzi do właściwego gabinetu.
 4. W sekretariacie poradni może przebywać tylko jedna osoba poza pracownikiem; pozostali oczekują na zewnątrz z zachowaniem min. 1,5 m odległości między sobą.
 5. Wszyscy są zobowiązani do zachowania niezbędnej odległości 1,5 oraz zachowania higieny kaszlu i kichania ( w zgięcie ręki) – instrukcja na ścianie Poradni.
 6. W sytuacji spóźnienia pracownika, obsługa Poradni kieruje rodzica/opiekuna do strefy oczekiwania.
 7. Osoby przyjmowane są zobowiązane do posiadania i korzystania w trakcie pobytu w poradni z własnych długopisów, o czym są informowani w trakcie umawiania na wizytę.
 8. Wszystkie zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane są do zamykanych, wyłożonych workiem foliowych koszy znajdujących się w łazienkach. W łazienkach oraz w każdym pokoju znajdują się w widocznym miejscu instrukcje bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawiczek.

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom merytorycznym i obsłudze

 1. Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).
 2. Organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego.
 3. Zapewnienie pracownikom mającym kontakt z klientami dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk. Czyste maseczki i przyłbice i jednorazowe rękawiczki przechowywane są w wyodrębnionych i opisanych szafkach.
 4. Każde pomieszczenie wyposażone jest w środki do dezynfekcji.
 5. W gabinetach, sekretariacie, gdzie to możliwe, stosowane są środków ochrony zbiorowej na stanowiskach pracy w postaci przegród izolacyjnych – ekranów ochronnych (np. przezroczyste przesłony), albo rozmieszczenia stanowisk pracy w sposób zapewniający izolację – 1,5 m odległości pomiędzy pracownikiem i pozostałymi osobami.
 6. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami; preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji.
 7. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
 • wprowadzenie różnych godzin przerw (nie przebywanie w pokojach socjalnych)
 • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (korytarz).
 1. Szczególna troska o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60 r.ż. oraz przewlekle chorych.
 1. Wytyczne dla pracowników:
 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować środkami do dezynfekcji.
 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 1,5 metry).
 • Jeżeli nie jest możliwe zachowanie wymaganych odległości pomiędzy pracownikami przy wykonywanej czynności, stosownie do jej charakteru pracownicy stosują środki ochrony osobistej, takie jak: maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe.
 • Podczas wykonywania obowiązków wymagających bezpośredniego kontaktu z dzieckiem należy nosić osłonę nosa i ust, maseczkę, ewentualnie przyłbicę.
 • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po każdym spotkaniu diagnostycznym. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 • Po każdej wizycie wszystkie dotykane powierzchnie są dezynfekowane, a gabinet jest wietrzony przez co najmniej 15 min.
 • Narzędzia używane przez dziecko w procesie diagnostyczno-terapeutycznym podlegają każdorazowo dezynfekcji.
 • Każdy pracownik osobiście dezynfekuje swoje maseczki wielorazowego użytku i przyłbice.
 • Każdy pracownik posiada w swoim pokoju wyznaczone miejsce (np. taca) na położenie używanej maseczki i przyłbicy. Po każdym użyciu należy to miejsce zdezynfekować.
 • Regularnie będą czyszczone powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty.
 • Wszystkie zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane są do zamykanych, wyłożonych workiem foliowych koszy znajdujących się w łazienkach. W łazienkach oraz w każdym pokoju znajdują się w widocznym miejscu instrukcje bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawiczek.
 1. Należy wdrożyć procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

Ostania aktualizacja: 17 listopada 2021 15:26