Ogłoszenie

uprzejmie informuję, że Rada m.st. Warszawy podjęła 19 listopada 2020 r. uchwałę
nr XXXIX/1224/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców” w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10. Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 poz. 910 z póź. zmian.) organ prowadzący szkołę lub placówkę jest zobowiązany co najmniej 6 miesięcy przed terminem przekształcenia, zawiadomić o zamiarze przekształcenia szkoły rodziców uczniów i prawnych opiekunów.

Załącznik:

Ostania aktualizacja: 18 lutego 2021 21:58